Rensing av forurenset overvann

Håndbok N200 ble revidert i sommer, og den nye versjonen er gjeldende fra 15. juli 2018.

Forfatter: Admin          Publisert: tor 27. september 2018

Det er gjort vesentlige endringer i den nye versjonen av N200 og kapittel 4 Vannhåndtering har fått betydelig endringer og spesielt innenfor rensing av forurenset overvann. 
 
Forurenset overvann fra vegen skal renses før utslipp eller infiltrasjon. Tiltak/fritak skal dokumenteres og skal ses i sammenheng med resipientens evne til å ta i mot det forurensede overvannet. 
 
 
Tabell 403.2 Risiko for biologisk skade i vannforekomst og behov for rensetiltak:
Trafikk (ÅDT) Biologisk påvirkning Behov for rensetiltak
3000 Lav sannsynlighet for biologiske effekter i vannforekomsten. Ikke rensetiltak, avrenning over vegskulder og infiltrasjon i grunnen.
3000-30 000 Middels-høy sannsynlighet for biologiske effekter i vannforekomsten. Vannforekomstens sårbarhet (lav, middels, høy) er avgjørende. Rensetiltak skal benyttes hvis vannforekomsten har middels eller høy sårbarhet. Ved vannforekomster med høy sårbarhet og hvor ÅDT >15 000 bør rensetiltaket minimum bestå av to trinn.
30 000 Høy sannynlighet for biologiske effekter i vannforekomsten. Rensetiltak skal benyttes, også ved utslipp til kystvann. Rensetiltaket bør minimum bestå av to trinn.

ÅDT = årsdøgntrafikk

Ved ÅDT > 3000 og utslipp til vannforekomster som har middels eller høy sårbarhet, skal det benyttes rensetiltak som minimum fjerner partikkelbundne forurensningsstoffer (trinn 1 rensing). 
 
Ved ÅDT > 15 000 og utslipp til vannforekomster med høy sårbarhet bør rensetiltaket fjerne partikkelbundne og løste forurensningsstoffer ved å benytte både trinn 1 og trinn 2 rensing. For å redusere drift og vedlikeholdsbehov, kan forbehandling benyttes i kombinasjon med  infiltrasjons/filterløsninger.
 
Tabell 403.3 Ulike trinn for rensetiltak og deres primære rensefunksjon:
Trinn 1
Primærfunksjon: fjerning av partikkelbundne forurensningsstoffer
Trinn 2
Primærfunksjon: fjerning av løste forurensningsstoffer.
Naturbasert sedimentasjonsbasseng Infiltrasjons-/filterløsning (stedegne eller tilførte masser Teknisk rensetiltak (lukket basseng, rør m.m.)  Infiltrasjons-/filterløsning (stedegne eller tilførte masser) Lukket filter (basseng, rør m.m. og tilførte masser)

 

Prefabrikkerte betongrør- og kummer fra Basal kan enkelt settes sammen til trinn 1  (sedimentasjonsanlegg) eller i kombinasjon med trinn 1 og trinn 2, hvor også infiltrasjons og filterløsninger er ønsket.

 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018