Fra venstre Raymond Bale, formann hos Stangeland Maskin AS, samt Per Helge Ollestad og Gisle Ledaal fra Dimensjon Rådgivning AS. I bakgrunnen bebyggelse det ikke ville vært hensiktsmessig å lede overvannet gjennom.

Alt regnvannet må infiltreres

Dimensjon Rådgivning AS leverer tjenester innen byggeteknikk, kommunal-teknikk, samferdsel og arealplanlegging. Prosjekteringen av et utbyggingsprosjekt de har ansvar for, ble starten på nye kumbaserte løsninger i Basal Storm-serien.

Forfatter: Admin          Publisert: ons 20. november 2013

På et solrikt høydedrag få minutter sør for Sandnes sentrum, ligger 60 mål ubebygd jordbruksmark. Her er plass til 150 boliger, hus som virkelig kommer godt med i landets hurtigst voksende kommune. En avgjørende utfordring som måtte løses før prosjektet kan realiseres, er overvannshåndteringen.
Per Helge Ollestad, medeier i Dimensjon Rådgivning AS og spesialist innen kommunalteknikk/VA, har ledet arbeidet i flere år nå.
– Det som heter Aase Gaard er et gammelt jordbruksområde, dette har over tid blitt sperret inne mellom eksisterende bebyggelse, til dels fra 1970-tallet, og en ny veg, RV. 44. Når arealet blir omgjort til boligformål vil det bli økt avrenning fra området, med mindre vi får på plass spesielle tiltak, innleder han.

Starten på en ny kum
Å lede alt overvannet inn på eksisterende ledningsnett var ikke aktuelt. Et alternativ kunne ha vært å legge en ny overvannsledning frem til nærmeste elv. I så fall ville all graving gått gjennom urbaniserte arealer, med de enorme kostnadene og ulempene det ville medført. Ikke er det ønskelig å lede så store overvannsmengder til elven heller, da den allerede går flomstor ved kraftig regn.  
– Da også dette alternativet falt ut måtte vi se oss om etter en helt ny løsning. Vi kjenner til Skjæveland Cementstøperis IFS-kummer (infiltrasjonssandfangkummer) og inviterte dem til å bli med på å finne en løsning for lokal infiltrasjon til Aase Gaard, forklarer Per Helge Ollestad.
Representanter fra Skjæveland Cementstøperi og fra Dimensjon Rådgivning satt seg ned rundt et bord, og begynte på arbeidet for å finne en løsning hvor overvannet fjernes uten at det ledes vekk i rør.  

Full forutsigbarhet
Tidlig i prosessen fikk rådgivningselskapet kartlagt infiltrasjons-kapasiteten til massene i området. Via grundige undersøkelser ble det klart at en kan drenere mye vann lokalt. Men Dimensjon Rådgivning ønsker å ha kontroll på overvannet som eventuelt unnslipper IFS-kummene og går inn på det kommunale overvannsnettet.
Derfor ble Skjæveland Cementstøperis mål å utvikle en IFS-kum med strupet utløp.

IFS-kummen ble videreutviklet til to varianter hvor begge kombinerer tre funksjoner: De infiltrerer overvannet lokalt, fordrøyer og slipper ut kontrollerte mengder vann til nettet.
– For oss som planlegger er fordelen at vi kan forhåndsbestemme hvor mye overvann som slippes ut fra den enkelte eiendommen. Storm kummene gir forutsigbarhet på hvor stor vannmengde som kommer fra hver enkelt tomt. Det gjør blant annet at vi kan redusere dimensjonene på overvannsnettet, og bygge et nett som er optimalt tilpasset den overvannsmengden nettet må håndtere.

En til hver
Dimensjon Rådgivning har levert en løsning hvor det skal monteres en IFS-kum Type 1 på hver eiendom.
Per Helge Ollestad har lenge vært talsmann for å håndtere overvannet på en måte som er mer effektivt enn å forsinke det for så å transportere vannet videre i store rørsystem.
– Konvensjonelle løsninger forsinker ofte overvannet, men de løser ikke selve flomproblematikk. Jeg har imidlertid stor tro på at det å infiltrere overvannet lokalt også vil hjelpe mot flomtoppene på en helt annen måte en tradisjonell fordrøyning gjør, forklarer han entusiastisk.
I prosessen har Dimensjon Rådgivning lagt ned et veldig arbeid, blant annet for å dokumentere løsningen og flomveier. Men nå er arbeidet gjort og kommunen har gitt sin velsignelse. Så nå graves det på Aase Gaard.

 


 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018