Havstigninger og konsekvenser

Høyere nivå på havet gir utfordringer for kaianlegg, veier, bygninger og annen infrastruktur langs kysten. Den vil også påvirke lavtliggende deltaområder, landområder og øygrupper.

Forfatter: Admin          Publisert: man 18. november 2013

I dag er det globale havnivået 25 cm. høyere enn i 1880, ifølge Bjerknes-senteret. Senteret mener en ikke kan utelukke en global havstigning på rundt en meter i dette århundret, og en kan vanskelig se for seg at havstigningen blir mindre enn en halv meter i perioden.
Som følge av dette må byer og tettsteder langs norskekysten tilpasses det nye havnivået. På verdensbasis er det lavtliggende øyer, byer og landområder som blir rammet. På grunn av de veldige utfordringene havnivåstigningen gir, vil det flere steder være umulig å løse problemet lokalt. I Norge er utfordringene ifølge senteret i hovedsak håndterbare.

Nivåstigningen skyldes tilført vann fra smeltende isbreer på land og fra iskappene på Grønland og i Antarktis. I tillegg utvider vannet seg som følge av økende havtemperatur.
I perioden 1993 til 2003 bidro økt temperatur i havet til om lag halvparten av havstigningen. Nå er smeltevannet hovedårsaken til at havnivået stiger. En utelukker at all isen på Grønland og i Antarktis vil smelte. Men om så skulle skje, ville verdenshavene stige med 70 meter, derfor blir det betydelige konsekvenser selv av en liten nedsmelting.

De siste observasjonene av isen på Grønland og i Antarktis viser at smeltingen akselererer i begge områdene, og i havet har temperaturen økt helt ned til 3000 meters dyp eller mer.Fakta
Bjerknessenteret er et senter for fremragende forskning (SFF) i klimaforskning som koordineres av Universitetet i Bergen i samarbeid med Havforskningssenteret, Nansensenteret og Uni Research.


Fra Miljøverndepartementets stortingsmelding «Klimatilpasning i Norge», som ble lagt frem 7. mai 2013 og godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Stoltenberg II): 
«Havnivåstigning er en ny utfordring som følge av et endret klima. Den enkelte innbygger, private eller offentlige foretak, kommunen eller staten har et ansvar for å sikre egen eiendom. Kommunen er etter plan- og bygningsloven ansvarlig for at naturfare blir vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Dette innebærer også et ansvar for å ta hensyn til et stigende havnivå og påfølgende høyere stormflonivåer som følge av at havet stiger.»

 

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018