Klimatilpasser sentrum nå

Arbeidet med å flomsikre Sandnes sentrum er startet. Nye bygg vannsikres og til våren begynner arbeidet med å løfte gatene i sentrum. De skal heves opp mot en halv meter.

Forfatter: Admin          Publisert: man 18. november 2013

Havstigningen vil mest sannsynlig føre til at sjøen står 80 cm høyere i Sandnesområdet. Sentrum er flatt og Vågen kommer helt inn i bykjernen. Derfor har nye bygg allerede i flere år blitt konstruert med vanntette løsninger opp til 2,10 meter over havet. Mens gulvhøyden i nederste etasje er hevet til 2,20 meter.
– Men det er ikke nok å heve gulvhøyden. Nå må vi heve gatene, sier seniorrådgiver for Bymiljø, Odd Arne Vagle.
Han har tatt initiativ til prosjektet: ”Vann i By – Havstigning og Ekstremnedbør”, hvor en med utgangspunkt i det som heter Støperikvartalet arbeider for å finne tekniske løsninger som forebygger at store deler av sentrum vil være under vann ved flom.

Tar grep
Støperikvartalet er et leilighetskompleks under bygging. Det blir 130 leiligheter, og skal stå klart i august 2014. Odd Arne Vagle og avdelingsingeniør i Bymiljø Kirsten Vike har møtt VA-forum i Sandnes for å beskrive det som skal skje.
– Klimaendringene gjør at deler av sentrum er flomutsatt. Derfor må høyden på nye bygg opp og veiene må løftes tilsvarende. I tillegg må vi finne andre forebyggende tiltak, innleder Vagle.
Han peker mot Støperikvartalet.
– Det bygget ligger med grunnplan ca. 2.10 meter over havet. Det ville ikke vært bygget slik hvis det ikke var for klimaendringene. Nå må gatenettet og tilknyttende fortau i området løftes tilsvarende, forteller han.
Sandnes kommune ved Bymiljø har fått kartlagt alle høyder på eksisterende bygg og veger i sentrum. De har også fått laget en høydeplan for to aktuelle veger ved Støperikvartalet.

Skal svelge unna
Når gatenettet løftes skal det etableres et helt nytt overvannsystem. Det vil gå ut i fjorden på + 0,80 meter. I overvannssystemet skal det brukes en ny rørtype, Qmax-Storm. Det blir som en ”lukket” flomveg. Qmax-Storm er utviklet som en del av ”Vann i By – Havstigning og Ekstremnedbør”, i et offentlige forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) -prosjekt mellom Sandnes kommune og Basal-medlem Skjæveland Cementstøperi AS.
Allerede i fjor vår lanserte Skjæveland Cementstøperi de første skissene, nå arbeides det med detaljene på prototypen. Løsningen blir helt ny i norsk VA-sammenheng.
Qmax Storm bygger på prinsippene som benyttes i sydligere strøk, hvor de har åpne kanaler med ganske stor kapasitet. Qmax Storm har en innvendig V-form, som gir god selvrens også ved lite fall, og en åpen slisse i hele rørets lengde, etter samme prinsipp som på slisserenner. Dette vil gi en langt hurtigere avrenning enn i dag.

Et stort klimaskritt
I skrivende stund, det vil si midten av september 2013, er det meste avklart. Detaljer knyttet til bredden på toppen av Qmax-Storm, samt svaret på spørsmålet: ”Hva gjør vi i svingene” arbeides det fortsatt med. Den ene siden av Qmax-Storm blir fortauskant.
Vågsgaten, en av gatene som skal løftes, blir sannsynligvis hovedtrasse for byens kollektivtransport, og i så fall må en avklare bredder knyttet til bussholdeplassen. Detaljer altså.
– Men kvartalet skal være innflyttingsklart i august, derfor må vi begynne å legge Qmax-Storm til våren, bekrefter Vagle.
– Det er et stort skritt å ta?
– Ja, og det er spennende. Dette blir et pilotprosjekt i fullskala.

Både og
Avdelingsingeniør Kirsten Vike har bistått Odd Arne Vagle i prosjektet. Hun har utført alle vannberegningene i rør og nedslagsfelt, og sikret kvaliteten på systemet og modelleringene.
– Jo mer hun regnet på dette, jo tryggere ble vi på at disse tiltakene er nødvendige. De blir imidlertid ikke tilstrekkelige. Vi må finne ytterligere tiltak, forklarer hun.
Kirsten Vike forteller om mulige tilleggsløsninger: grønne tak, regnbed og trær, for eksempel.
– Vi har fått utført beregninger på dette. Det er mulig å redusere overvannet som må føres vekk via rør med 15 prosent, hvis det legges til rette for det. Oppnår vi dette, kan vi kanskje klare å holde overvannsmengden i systemet på samme nivå som nå. Da kan vi håndtere økt regn og regnintensitet, forklarer hun.
– Det er ikke snakk om enten eller, vi må både og. I tillegg til en effektiv, lukket flomvei skal vi også se om det er mulig å bygge om gatene på en annen måte. Kanskje vannet ikke skal få renne den raskeste vegen, kan vi for eksempel lage en omvei for vannet, før det renner ut i systemet? forteller Odd Arne Vagle.


Fakta
- Rapporten fra Klimasekretariatet sier at havet vil stige, sannsynlig prognose er med 80 cm. Gjør en ikke noe, vil store deler av Sandnes sentrum da stå under vann.

- I et prosjekt har en kartlagt alle høydene i sentrum, og blant annet funnet at gatenivåene til dels er lavere enn antatt.

- Alle nye hus bygges med ny og høyere gulvhøyde, alle nybygg må bygges vanntette opp til 2,10 m, gatene må løftes, og byen må få et nytt overvannsystem.

- Store deler av de mest sentrale sentrumsområdene skal etableres på nytt. Støperikvartalet er under oppbygging, og skal tas i bruk i 2014. Det praktiske arbeidet vil starte her.Under flommen i Sandnes i 1993 sto vannet en meter over dagens nivå i sentrum. Hvis prognosene slår til, blir dette normaltilstanden i 2100. Når det så blir flom vil halve sentrum ligge under vann, selv om nivået er løftet. Spørsmålet er om en kan tåle det for en dag eller to, med års mellomrom.


Prosjektfakta
Ved styrtregn stiger vannet så mye at overvannssystemet ikke kan svelge unna, derfor må sentrum få et nytt drenssystem med raskere avrenning. – Vi skal lage et fleksibelt system hvor en går vekk fra kjente krav til fall. Vi kan ikke forholde oss til et system som ligger for grunt i forhold til prognosen. Og vi har forpliktet oss til å være pilot i vårt distrikt, forklarer seniorrådgiver for Bymiljø i Sandnes Kommune, Odd Arne Vagle.


- Den 16.11.2011 ble det inngått en offentlige forsknings- og utviklingskontrakt mellom Sandnes kommune og Skjæveland Cementstøperi innenfor en kostnadsramme på 3,5 millioner kroner. Christen Ræstad bistår i tillegg prosjektstyringen.

- Framtidens byer har gitt kr.100.000 i støtte til dette, samt den tilstøtende vurderingen som Kirsten Vike har ansvar for.

- Ved NTNU er det laget flere masteroppgaver knyttet til prosjektet.


- Internt i kommunen har blant annet Kirsten Vike ansvar for overvann og modellering for sentrum. Prosjektet har ført til at en vurderer hele sentrum i forhold til alternativ overvannsdisponering (LOD) og avrenning/flomveier.

- Formutstyret for Qmax-Storm er laget, og de første prototypene av kanalen er støpt. Nå arbeides det med tilpasninger til sluk og kurvaturen i kryssene.

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018