Program for dimensjonering av stikkrenner

”Kapasitetsberegning for sirkulære stikkrenner / kulverter med innløpskontroll” er et program SINTEF Byggforsk har laget på oppdrag for Basal. Dimensjoneringsprogrammet er gratis tilgjengelig for alle, og ligger på www.basal.no.

Forfatter: Admin          Publisert: man 18. november 2013

Programmet beregner med en nøyaktighet på ca. 10 prosent innenfor et diameterområde på DN 300 til DN 3000. For større kulverter anbefales i alle tilfeller en spesialdimensjonering.

Programmet bygger på teorien i SINTEF-rapporten ”Flomberegning og Kulvertdimensjonering”, 1992.
For mer utfyllende informasjon vises det til boken ”Hydraulic design of highway culverts”, US Department of Transportation, 2001. For enda mer dyptgående teori kan man for eksempel anskaffe boken ”Open-Channel Hydraulics”.

Det anbefales uansett at brukeren leser grundig gjennom det som er skrevet rundt kulvertberegning og dimensjonering for å ha bedre forutsetninger for å bruke programmet riktig. For mange stikkrenner vil det også være nødvendig å sjekke at man oppfyller kravene i Vegvesenets håndbok 018.

Beregningen tar kun hensyn til selve kulverten. Dersom det er rist foran røret, eller andre forhold ved innløpsarrangementet, må dette vurderes spesielt.  Innløpskontroll betyr at utformingen av selve innløpet bestemmer kulvertens kapasitet.

I hovedtrekk har man innløpskontroll når:

- Kulverten har fall som er større enn 15-20‰ (3-6‰ for betongrør)
- Kulverten er relativt kort
- Kulverten har fritt utløp (nedstrøms oppstuvning ikke er mulig)

Programmet fungerer i utgangspunktet slik:
1 Beregn en vannføring som kulverten skal dimensjoneres for. Dette gjøres utenfor programmet.
2 Legg inn data om kulverten: Fall, lengde og beregnet vannføring.
3 Programmet beregner nødvendig dimensjon og kontrollerer at betingelser for innløpskontroll er oppfylt.
4 Dersom kulverten har for lite fall gjelder ikke forutsetningene for beregningsprogrammet. Da må en enten velge en kulvert med større fall, eller benytte et annet beregningsprogram.
5 Nødvendig dimensjon på stikkrenna oppgis i mm, og i de fleste tilfeller vil det være nødvendig å gå opp til nærmeste standarddimensjon.

FÅ BLADET TILSENDT
LAST NED PDF

Nr. 2 - 2018